شترسوار دیروز.....
موتور سوار امروز.....

پاسخ خانم دکتر معصومی اصل به صحبت های چندی قبل فائزه هاشمی #مرگ_بر_مزدور
#حمایت
#ایرانی