4 ماه قبل ·ترجمه

ورود به جو مریخ با مریخ نورد استقامت

مریخ نورد استقامت ناسا با سپر حرارتی خود رو به سیاره ، در این تصویر از سطح جو مریخ شروع به فرود می کند

image