لحظه ای همه را به کنار بگذار و لذت ببر
شاد باشید

#استاد_معین
#بهانه
#آهنگ
#سیمون
#آرامش