این 22 بهمن بدون سردار...


#سردار_دلها
#حاج_قاسم
#ایران
#سردار_مردمی
#ایرانی
#سپاه
#ارتش
#بسیج
#22
#بهمن

image