موفقیت های بزرگی برای سیمون به وجود باید یا خیر؟

بله
خیر
6 کل آرا