یک سمفونی از یک نابغه موسیقی...

مرحوم بتهون😐
دور از شوخی گوش بدین قشنگه...