بحران پیش از بازی بزرگ برگشت؛
قعرنشینان معضل بزرگ کلوپ در این فصل

image