هر چیزی را نپذیریم
#مسی بیش از این حرفها برای #بارسا سود داشته

image