#آمار
#جوردی_آلبا رکورددار بیشترین گل به خودی در تاریخ #لالیگا شد (5 گل به خودی)

image