📢 #رسمی؛ سرجینیو #دست بازی فردا با #رایو_وایکانو را به علت ناراحتی از ناحیه ران از دست داد.
#بارسا

image