ستاره قلب‌العقرب،جرم این ابرغول 17 برابر، قطر آن 850 برابر و درخشندگی آن 10000 برابر خورشید ما است و به همین دلیل است که با وجود فاصله‌ی 550 سال نوری از زمین با چشم غیر مسلح قابل دیدن است.

image