نوترینوها ذراتی با بارالکترونی خنثی وبدون وزن که میتوانند ازمیان دیوار چند صدکیلومتری سرب عبور کنند،این ذرات ازمیان قلب ستاره های قدرتمند و انفجار ابرنواختر ازستارگان درحال مرگ زاده میشوند

image