نظرتون را جع به بازی Cyberpunk 2077 چیه؟

image

خیلی خوبه، من که ازش راضی ام.
اصلا به در نمیخوره، ممکن نیست این بازی رو نصب کنم.
منتظرم تا مشکلاتش برطرف بشه.
8 کل آرا