3 ماه قبل ·ترجمه

مفهوم این عکس چیست؟!🤔🤔
آیا بیانگر نظریات ابتدایی و منسوخ شده قدیمی در مورد ساختار جهان هستی است یا بیانگر اتفاق دیگری است؟!

نظرات و برداشت های خود را در کامنت ها بگذارید.

🔥برترین نظر و برداشت پست یا استوری خواهد شد🔥

#see_space
#seemon

image