3 ماه قبل ·ترجمه

نظریه ی ریسمان مارا به قبل از پیدایش و بیگ بنگ می برد!

میچیو کاکو
#see_space
#seemon
#see_science