دلیل نبایدی تقسیم اعداد بر صفر...

#ریاضی
#صفر
#چوم
#سیمون

منبع:aparat.com/sokhanvajeh